Historie

Nemo Healthcare is ontstaan als spin-off van de onderzoekssamenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven (MMC).

Perinatologisch onderzoek

De onderzoekssamenwerking tussen TU/e en MMC is eind jaren '80 tot stand gekomen en heeft zich in eerste instantie vooral gericht op de analyse van hemodynamische signalen van pasgeborenen op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Het toepassen van geavanceerde signaalverwerkingstechnieken heeft nieuwe inzichten opgeleverd die waardevol zijn gebleken voor de diagnose of behandeling van zieke pasgeborenen. In 2000 heeft uitbreiding van het onderzoek plaatsgevonden met de analyse van de hartactiviteit van het ongeboren kind. Deze analyse is erop gericht om nieuwe informatie te verkrijgen die gebruikt kan worden voor betere foetale bewaking.

Elektrofysiologische bewaking

In 2005 is een door STW gesubsidieerd onderzoeksproject gestart waarin technieken ontwikkeld zijn om door middel van niet-invasieve elektrische metingen complete informatie te verkrijgen voor bewaking van de conditie van het ongeboren kind. Uit de metingen, die verricht worden aan de buik van een zwangere vrouw, wordt zowel informatie verkregen over weeënactiviteit (uitkomst promotieonderzoek Chiara Rabotti) als over foetale hartactiviteit (uitkomst promotieonderzoek Rik Vullings). De ontwikkelde methodes verschaffen meer en nauwkeurigere informatie dan bestaande bewakingstechnieken. Daarnaast is de meetmethode comfortabeler dan bestaande alternatieven en bovendien geheel zonder risico's voor moeder en kind.

Klinische toepassingen

Om de potentie van de nieuwe technologie te kunnen benutten, dienen de ontwikkelde methodes doorontwikkeld te worden tot daadwerkelijke klinische toepassingen. Voor dit doel is in 2010 de onderneming Nemo Healthcare opgericht. Met behulp van twee valorization grants van STW is als eerste de technologie om weeënactiviteit te kunnen meten doorontwikkeld tot een klinisch toepasbaar product (PUREtrace). Met de toetreding van een consortium van investeerders in 2011 zijn de benodigde middelen verkregen voor de certificering en commercialisatie van PUREtrace. Parallel hieraan zal de technologie voor het meten van foetale hartactiviteit klaargestoomd worden voor klinische toepassing.